Czy dostałeś ostatnio wezwanie do uregulowania opłaty za opóźnienie w transakcjach handlowych?

Zdziwiony zastanawiasz się co to jest? Czy to Ciebie dotyczy?

Otóż tak, ostatnio bardzo modne stają się wezwania do uregulowania opłaty w kwocie 40,00 Euro, wysyłane do kontrahentów w przypadku opóźnienia w płatności.

W dzisiejszych czasach zatory płatnicze w działalności gospodarczej są powszechnym zjawiskiem. Większości firm zdarza się regulować swoje zobowiązania później. Zgodnie z przepisami prawa termin zapłaty pomiędzy dwoma firmami nie powinien przekraczać 60 dni, wyjątkiem są podmioty publiczne, dla których termin płatności nie może być dłuższy niż 30 dni.

Jeżeli zapłacisz swojemu kontrahentowi po terminie możesz spodziewać się wezwania do zapłaty:

ustawowych odsetek za opóźnienia, podstawą do obliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych jest wysokość procentowej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego,

rekompensaty za opóźnienie w wysokości:

– 40 Euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000,00 złotych,

– 70 Euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000,00 złotych, ale niższa niż 50 000,00 złotych

– 100 Euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Jeszcze parę miesięcy wstecz, nie było to częstą praktyką, jednak pandemia, inflacja spowodowały, że coraz więcej firm zaczyna stosować te przepisy i wzywać do zapłaty za opóźnienia w transakcjach handlowych.

Warto wiedzieć:

– aby odzyskać niezapłacony VAT z faktury sprzedaży, należy skorzystać z „ulgi na złe długi”.

– nie zapłacone faktury kosztowe należy wyksięgować z kosztów uzyskania przychodów.

Podstawa prawna artykułu: USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893).