Od 1 stycznia 2020 r. jeżeli sprzedaż została zarejestrowana na kasie fiskalnej i potwierdzona paragonem, fakturę wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon ten zawiera NIP.

  • przy paragonie do kwoty 450 zł brutto (100 euro) – podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży na kasie fiskalnej. Otrzyma wtedy fakturę wystawioną w formie uproszczonej (czyli paragon z NIP), traktowaną jak zwykła faktura,
  • przy paragonie powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro) – podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży na kasie fiskalnej. Na podstawie takiego paragonu z NIP będzie mógł wystąpić do sprzedawcy o wystawienie faktury.

Wystawienie paragonu z NIP o wartości przekraczającej 450 zł brutto powoduje, że dokument ten nie może być uznany za fakturę stając się wyłącznie paragonem z NIP, do którego niezbędne jest wystawienie pełnej faktury z danymi nabywcy.

Paragony z NIP zebrane za dany miesiąc o wartości przekraczającej kwoty 450 zł brutto można ująć w zbiorczej fakturze VAT. Przepisy określają, że dokonując dostawy towarów lub świadczenia usług, podatnik zobowiązany jest wystawić fakturę najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż. Jeśli w danym miesiącu na rzecz tego samego kontrahenta zostało dokonanych kilka dostaw towarów lub wyświadczonych kilka usług, to możliwe jest wystawienie faktury zbiorczej do 15. dnia miesiąca następnego, zawierając jednak wszystkie daty sprzedaży towarów lub świadczonych usług w ramach tego miesiąca zgodne z Paragonami z NIP.

Oznacza to, że już w momencie sprzedaży klient musi określić czy kupuje jako podatnik, czy jako konsument. Jeśli klient nie poda NIP do czasu wystawienia paragonu, uznaje się, że kupuje jako konsument. Może wystąpić o wystawienie faktury, jednak sprzedawca wystawi mu fakturę taką, jak dla konsumentów – bez NIP nabywcy.

Należy wskazać, że faktura wystawiona do paragonu z NIP nabywcy będzie od 1 października 2020 r. ujęta w ewidencji sprzedaży za miesiąc jej wystawienia i będzie obowiązkowo oznaczona symbolem „FP”. Natomiast sam paragon z NIP będzie ujęty w ewidencji sprzedaży w raporcie okresowym (albo dobowym) z kasy rejestrującej za okres dokonania sprzedaży, a właściwie za miesiąc powstania obowiązku podatkowego. Natomiast raport z kasy rejestrującej będzie musiał być oznaczony symbolem „RO”.

Analogicznie należałoby postępować z fakturami wystawionymi do paragonów z NIP, których wartość nie przekroczyła 450 zł. Jednak, Ministerstwo Finansów „ nie widzi uzasadnienia” dla wystawiania faktur do paragonów z NIP o wartości do 450 zł brutto.

 

Źródło:

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów – Ministerstwo Finansów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

[1] zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
[2] zgodnie z art. 106b ust. 5-7 ustawy

Jeżeli masz podobne pytania zachęcamy do komentowania naszych wpisów.